FB

Opłata startowa


Wysokość opłaty za pakiet zawodnika

Termin wpłaty

Dystans 28,25km ("1/8")

Dystans 56,5km ("ćwiartka")

Dystans 112,99km ("połówka")

Sztafety na dystansie 56,5km ("ćwiartka")

30.06.2017

99

199

250 -

31.08.2017

129

219

275 -

31.10.2017

149

249

299 299

31.12.2017

169

275

349 399

29.02.2018

189

299

399 499

30.04.2018

229

349

499 599

10.05.2018

329

449

700 749

 

Świadczenia zawarte w pakiecie zawodnika

    

Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji

·         Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty

·         Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.03.2018 – 30% wpłaconej kwoty

·         Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.03.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty

Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres organizatora: events@tritour.com.pl

W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji ani uzasadnienia. 

Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl

Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@tritour.com.pl

W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.

 

 

 

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

                                                                                                                                               Sieraków,…..........................................

(Imię i nazwisko zawodnika)                                                                                                                                                                                                                                    

 ……………………………………………………..………………..

(PESEL)

 ……………………………………………………..………………..           

(Nr dokumentu tożsamości)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

(Adres)

 

 

……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)

 

 ..........................................................

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………....……………….., PESEL …………………………………., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie JBL Triathlon Sieraków 2018

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika i do upoważnienia załączam podpisaną przeze mnie kartę zawodnika* / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

 

 ……………………………………………………………………Czytelny podpis upoważniającego