FB

Duathlon Dla Dzieci


REGULAMIN JBL Duathlon Sieraków KIDS 2017

 

I. ORGANIZATORZY

1.Gmina i Miasto Sieraków

2.Endu Sport Sp. z o.o. Sp. k.

3. Endu Events Sp. z o.o.

II.CEL

1. Upowszechnienie duathlonu i triathlonu wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży wśród mieszkańców Sierakowa, Poznania, Wielkopolski i okolic.

 

III.TERMIN I MIEJSCE

1. JBL Duathlon Sieraków KIDS odbędzie się w dniu 26.05.2017 (piątek) w godzinach 15:00 – 17:30

2. Start i meta będzie znajdować się w Słonecznej Dolinie w Sierakowie

 

IV. PROGRAM

PIĄTEK 26.05.2017 10:00 – 14:45 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów w Ośrodku TKKF w Sierakowie)

15:00 start kategorii wiekowej 7-8 lat – A

15:30 start kategorii wiekowej 9-10 lat – B

16:00 start kategorii wiekowej 11-12 lat – C

16:30 – 17:30 ceremonia wręczania nagród

 

V. DYSTANS I TRASA

1. JBL Duathlon Sieraków KIDS zostanie rozegrany na dystansach:

Kat. A: rower 1200m bieg 300m

Kat. B: rower 2400m bieg 600m

Kat. C: rower 3800m bieg 900m

2. Bieg zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie. Pomiar trasy GPS.

3. Wyścig rowerowy zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie. Pomiar trasy GPS

 

VI. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Ośrodku TKKF przy ulicy Poznańskiej 27 w Sierakowie

2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 26.05.2017 w godz. 10:00 – 14:45.

 

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.

 

VIII. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.

 

IX. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.

 

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe dzieci i młodzieży (decyduje rok urodzenia)

Kategorie wiekowe Dziewczynki /Chłopcy : 2009/2010; 2007/2008; 2005/2006

 

 

XI. NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają  nagrody rzeczowe.

2. Każdy zawodnik, który ukończy JBL Duathlon Sieraków KIDS otrzyma okolicznościowy medal.

3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

 

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W duathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 7 – 12 lat  pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna

2. Limit liczby uczestników to 100 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w JBL Duathlon Sieraków KIDS muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

5. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów JBL Duathlon  Sieraków KIDS oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.

6. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.

7. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Duathlon Sieraków KIDS, JBL Triathlon Sieraków, imprez cyklu Tri Tour oraz innych imprez Organizatora. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

XIII. ZGŁOSZENIA

1.
Zgłoszenia do JBL Duathlon Sieraków KIDS będą przyjmowanie do dnia 19.05.2017 r jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zawodów poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na poziomie 100 we wszystkich kategoriach wiekowych. 

2. Prawo startu mają tylko uczestnicy z zaksięgowaną opłatą startową lub potwierdzeniem przelewu.

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego.

 

XIV. WPISOWE

1. W zawodach JBL Duathlon Sieraków KIDS obowiązują opłaty w wysokości:

30,00 PLN płatne do 19.05.2017 w przypadku rejestracji elektronicznej

Opłata w dniu imprezy w biurze zawodów wynosi 50,00 PLN, pod warunkiem dostępności miejsc.

2. Wpłat należy dokonywać poprzez indywidualny link do płatności, który jest automatycznie generowany po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Link ten jest przesyłany wraz z potwierdzeniem rejestracji na adres e-mail podany przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

3. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty - wpisowe nie podlega zwrotowi!

Nie ma również możliwości przepisania pakietu na innego zawodnika.

 

XV. WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji.

 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników JBL Duathlon Sieraków KIDS będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru  nagrody.

2. Dane osobowe uczestników JBL Duathlon Sieraków KIDS będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w JBL Duathlon Sieraków KIDS obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w JBL Duathlon Sieraków KIDS.

6. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych również na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

 

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z JBL Duathlon Sieraków KIDS należy składać w formie wiadomości e-mail pod adresem events@endusport.pl , z dopiskiem „JBL Duathlon Sieraków KIDS – Reklamacja", w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące JBL Duathlon Sieraków KIDS Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących JBL DuathlonSieraków KIDS będzie ostateczna.

 

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 26.05.2017 r. o godz.15:00

2..Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.3. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w pkt. 2, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.

3. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku rowerowego.

4.W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.

5. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie w biurze zawodów – na terenie Ośrodka TKKF  - w dniu:

26.05.2017 w godzinach 10:00-14:45,

6. W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, pamiątkową koszulkę, opaskę na rękę, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie.

7. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.

8.Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicu w budynku hali sportowej TKKF.

9. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.

10. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

11. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.

12. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

13. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

15. W JBL Duathlon Sieraków KIDS nie będą wymagane licencje Polskiego Związku Triathlonu.

16. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.

18. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.

19. Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.

20. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.

21. Wszelkie pytania dotyczące zawodów JBL Duathlon Sieraków KIDS należy kierować na adres events@endusport.pl .

22. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów.