Info

Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji:
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.12.2017 – 50% wpłaconej kwoty
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 31.03.2018 – 30% wpłaconej kwoty
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji po 31.03.2018 brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty

Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres organizatora: events@sltevents.pl

W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji ani uzasadnienia.

Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@sltevents.pl

Istnieje możliwość przepisania pakietu na kolejny rok zawodów, bez zwrotu przez organizatora ewentualnej różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem ich organizacji przez organizatora, dostępności miejsc, a także poinformowania o tym organizatora na 30 dni przed terminem zawodów, z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres events@sltevents.pl

W sytuacji przepisania pakietu na inną imprezę lub kolejny rok zawodów, gdzie wpisowe będzie wyższe od dotychczasowego, zawodnik zobowiązany jest dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wpisowego wpłaconego na kwotę wpisowego ustaloną na przepisywaną imprezę lub kolejny rok.

Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

Oświadczenie dot. odbioru pakietu za uczestnika:

(Imię i nazwisko zawodnika)
……………………………………………………..………………..

(PESEL)
……………………………………………………..………………..

(Nr dokumentu tożsamości)
…………………………………………………………………………………………………………

(Adres)
……………………………………………………………………….

(Dystans, numer startowy)
………………………………………………….

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ………………….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………….……………….., PESEL …………………………………………………….…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie Triathlon Sieraków 2018

.

Zobowiązuję się do osobistego uczestnictwa w w/w imprezie w charakterze zawodnika / Nie będę uczestniczył(a) w zawodach i proszę o wydanie pakietu startowego bez chipa*

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
Czytelny podpis upoważniającego