Upoważnienie do odbioru pakietu

Upoważnienie do odbioru pakietu za innego uczestnika:

(Imię i nazwisko zawodnika)
……………………………………………………..………………..

(PESEL)
……………………………………………………..………………..

(Nr dokumentu tożsamości)
…………………………………………………………………………………………………………

(Adres)
……………………………………………………………………….

(Dystans, impreza, numer zamówienia)
………………………………………………….

Ja niżej podpisany/a, upoważniam Pana / Panią ….…………………………………….……………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze …………………….……………….., PESEL …………………………………………………….…….., do odbioru przysługującego mi pakietu zawodnika, umożliwiającego start w imprezie ……………………………………………………
Przyjmuję do informacji, że zostanie wydany niepełny pakiet nie uprawniający do uczestnictwa w imprezie – bez chipu pomiaru czasu oraz numerów startowych.
Do upoważnienia załączam ksero dowodu osobistego.

 

…………………………………………………………
Czytelny podpis upoważniającego