WIRTUALNE ZAWODY – REGULAMINY

Regulamin- Wirtualny triathlon JBL Duathlon Sieraków na dystansie 112,99

 1. CEL

Promocja Miasta i Gminy Sieraków

Popularyzacja triathlonu

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Miasto i Gmina Sieraków
 1. Zasady rozgrywania zawodów
 • Zawodnik wskazany dystans pokonuje w osobnych turach w dowolnej kolejności oraz dowolnych odstępach czasu w dniach 29-31 maja 2020
 • Zawodnik może odbyć trasy w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego
 • I część zawodów: rower 90 km
 • II część zawodów: bieg  21,097km
 • Początek i koniec danej części zawodów musi znajdować się w odległości nie większej niż 1km od siebie, a różnica w wysokości nad poziomem morza pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż 50m. Poszczególne części można odbywać w odległych od siebie miejscach.
 • Zawodnik winien pokonać dystans niemniejszy niż w niniejszym regulaminie.
  W przypadku zarejestrowania wyższego dystansu, brany jest czas z pokonania tego dystansu, dlatego zalecamy pokonać dystans jak najbliższy regulaminowemu. W przypadku pokonania dystansu mniejszego od regulaminowy, wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji
 • Zawodnik swoje zawody może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonany dystans i czas.
 • Po ukończeniu zawodów zawodnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.triathlonsierakow.pl
  Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym czasem i dystansem.
 • Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu, na dystansie niemniejszym od regulaminowego dystansu.
 • Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania zawodów apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na konieczność samodzielnego pokonania wskazanego dystansu.
 • Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020
 1.  KLASYFIKACJE

Kategorie wiekowe K/M: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80+ (klasyfikacja wiekowa nie podlega nagradzaniu)

 1.  NAGRODY

Kategorie generalne kobiet i mężczyzn: – drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1  do 3.

Nagrody zawodnicy otrzymają korespondencyjnie, na wskazany adres w systemie rejestracji.

Każda osoba, która ukończy zawody zgodnie z regulaminem i prześle wyniki, otrzymuje pamiątkowy medal, który to zostanie wysłany pod wskazany adres w systemie rejestracji w terminie od 30.06.2020 r.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.05.2020 r. będą miały ukończone 18 lat i znajdują się na liście startowej z przeniesionych zawodów na rok 2021. Akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour.
 1. WYNIKI

Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie www.triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020

      8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagró Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodó
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

      9. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom wirtualnych zawodów informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej zawodó
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin- Wirtualny duathlon JBL Triathlon Sieraków na dystansie 56,5

 1. CEL

Promocja Miasta i Gminy Sieraków

Popularyzacja triathlonu

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Miasto i Gmina Sieraków
 1. Zasady rozgrywania zawodów
 • Zawodnik wskazany dystans pokonuje w osobnych turach w dowolnej kolejności oraz dowolnych odstępach czasu w dniach 29-31 maja 2020
 • Zawodnik może odbyć trasy w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego
 • I część zawodów: rower 45 km
 • II część zawodów: bieg  10,55km
 • Początek i koniec danej części zawodów musi znajdować się w odległości nie większej niż 1km od siebie, a różnica w wysokości nad poziomem morza pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż 50m. Poszczególne części można odbywać w odległych od siebie miejscach.
 • Zawodnik winien pokonać dystans niemniejszy niż w niniejszym regulaminie.
  W przypadku zarejestrowania wyższego dystansu, brany jest czas z pokonania tego dystansu, dlatego zalecamy pokonać dystans jak najbliższy regulaminowemu. W przypadku pokonania dystansu mniejszego od regulaminowy, wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji
 • Zawodnik swoje zawody może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonany dystans i czas.
 • Po ukończeniu zawodów zawodnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.triathlonsierakow.pl
  Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym czasem i dystansem.
 • Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu, na dystansie niemniejszym od regulaminowego dystansu.
 • Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania zawodów apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na konieczność samodzielnego pokonania wskazanego dystansu.
 • Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020
 1.  KLASYFIKACJE

Kategorie wiekowe K/M: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80+(klasyfikacja wiekowa nie podlega nagradzaniu)

 1.  NAGRODY

Kategorie generalne kobiet i mężczyzn– drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1  do 3.

Nagrody zawodnicy otrzymają korespondencyjnie, na wskazany adres w systemie rejestracji.

Każda osoba, która ukończy zawody zgodnie z regulaminem i prześle wyniki, otrzymuje pamiątkowy medal, który to zostanie wysłany pod wskazany adres w systemie rejestracji w terminie od 30.06.2020 r.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.05.2020 r. będą miały ukończone 18 lat i znajdują się na liście startowej z przeniesionych zawodów na rok 2021. Akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour.
 2. WYNIKI

Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie www.triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagró Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodó
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

       9. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom wirtualnych zawodów informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej zawodó
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin- Wirtualny triathlon JBL Duathlon Sieraków na dystansie 28,25

 1. CEL

Promocja Miasta i Gminy Sieraków

Popularyzacja triathlonu

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Miasto i Gmina Sieraków
 1. Zasady rozgrywania zawodów
 • Zawodnik wskazany dystans pokonuje w osobnych turach w dowolnej kolejności oraz dowolnych odstępach czasu w dniach 29-31 maja 2020
 • Zawodnik może odbyć trasy w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego
 • I część zawodów: rower 22 km
 • II część zawodów: bieg  5,275km
 • Początek i koniec danej części zawodów musi znajdować się w odległości nie większej niż 1km od siebie, a różnica w wysokości nad poziomem morza pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż 50m. Poszczególne części można odbywać w odległych od siebie miejscach.
 • Zawodnik winien pokonać dystans niemniejszy niż w niniejszym regulaminie.
  W przypadku zarejestrowania wyższego dystansu, brany jest czas z pokonania tego dystansu, dlatego zalecamy pokonać dystans jak najbliższy regulaminowemu. W przypadku pokonania dystansu mniejszego od regulaminowy, wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji
 • Zawodnik swoje zawody może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonany dystans i czas.
 • Po ukończeniu zawodów zawodnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.triathlonsierakow.pl
  Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym czasem i dystansem.
 • Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu, na dystansie niemniejszym od regulaminowego dystansu.
 • Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania zawodów apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na konieczność samodzielnego pokonania wskazanego dystansu.
 • Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020
 1. KLASYFIKACJE

Kategorie wiekowe K/M: 14-15; 16-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80+ (klasyfikacja wiekowa nie podlega nagradzaniu)

 1. NAGRODY

Kategorie generalne kobiet i mężczyzn– drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1  do 3.

Nagrody zawodnicy otrzymają korespondencyjnie, na wskazany adres w systemie rejestracji.

Każda osoba, która ukończy zawody zgodnie z regulaminem i prześle wyniki, otrzymuje pamiątkowy medal, który to zostanie wysłany pod wskazany adres w systemie rejestracji w terminie od 30.06.2020 r.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.05.2020 r. będą miały ukończone 14 lat i znajdują się na liście startowej z przeniesionych zawodów na rok 2021. Akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour.
 1. WYNIKI

Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie www.triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020

     8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagró Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodó
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

     9. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom wirtualnych zawodów informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej zawodó
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin- Wirtualny triathlon JBL Triathlon Sieraków na dystansie 112,99

 1. CEL

Promocja Miasta i Gminy Sieraków

Popularyzacja triathlonu

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Miasto i Gmina Sieraków
 1. Zasady rozgrywania zawodów
 • Zawodnik wskazany dystans pokonuje w osobnych turach w dowolnej kolejności oraz dowolnych odstępach czasu w dniach 29-31 maja 2020
 • Zawodnik może odbyć trasy w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego
 • I część zawodów: pływanie 1900 m
 • II część zawodów: rower 90 km
 • III część zawodów: bieg  21,097km
 • Początek i koniec danej części zawodów musi znajdować się w odległości nie większej niż 1km od siebie, a różnica w wysokości nad poziomem morza pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż 50m. Poszczególne części można odbywać w odległych od siebie miejscach.
 • Zawodnik winien pokonać dystans niemniejszy niż w niniejszym regulaminie.
  W przypadku zarejestrowania wyższego dystansu, brany jest czas z pokonania tego dystansu, dlatego zalecamy pokonać dystans jak najbliższy regulaminowemu. W przypadku pokonania dystansu mniejszego od regulaminowy, wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji
 • Zawodnik swoje zawody może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonany dystans i czas.
 • Po ukończeniu zawodów zawodnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.triathlonsierakow.pl
  Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym czasem i dystansem.
 • Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu, na dystansie niemniejszym od regulaminowego dystansu.
 • Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania zawodów apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na konieczność samodzielnego pokonania wskazanego dystansu.
 • Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020
 1. KLASYFIKACJE

Kategorie wiekowe K/M: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80+(klasyfikacja wiekowa nie podlega nagradzaniu)

 1.  NAGRODY

Kategorie generalne kobiet i mężczyzn– drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1  do 3.

Nagrody zawodnicy otrzymają korespondencyjnie, na wskazany adres w systemie rejestracji.

Każda osoba, która ukończy zawody zgodnie z regulaminem i prześle wyniki, otrzymuje pamiątkowy medal, który to zostanie wysłany pod wskazany adres w systemie rejestracji w terminie od 30.06.2020 r.

 1.  WARUNKI UCZESTNICTWA
  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.05.2020 r. będą miały ukończone 18 lat i znajdują się na liście startowej z przeniesionych zawodów na rok 2021. Akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour.
 2.  WYNIKI

Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie www.triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagró Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodó
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

     9. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom wirtualnych zawodów informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej zawodó
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin- Wirtualny triathlon JBL Triathlon Sieraków na dystansie 56,5

 1. CEL

Promocja Miasta i Gminy Sieraków

Popularyzacja triathlonu

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Miasto i Gmina Sieraków
 1. Zasady rozgrywania zawodów
 • Zawodnik wskazany dystans pokonuje w osobnych turach w dowolnej kolejności oraz dowolnych odstępach czasu w dniach 29-31 maja 2020
 • Zawodnik może odbyć trasy w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego
 • I część zawodów: pływanie 950 m
 • II część zawodów: rower 45 km
 • III część zawodów: bieg  10,55km
 • Początek i koniec danej części zawodów musi znajdować się w odległości nie większej niż 1km od siebie, a różnica w wysokości nad poziomem morza pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż 50m. Poszczególne części można odbywać w odległych od siebie miejscach.
 • Zawodnik winien pokonać dystans niemniejszy niż w niniejszym regulaminie.
  W przypadku zarejestrowania wyższego dystansu, brany jest czas z pokonania tego dystansu, dlatego zalecamy pokonać dystans jak najbliższy regulaminowemu. W przypadku pokonania dystansu mniejszego od regulaminowy, wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji
 • Zawodnik swoje zawody może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonany dystans i czas.
 • Po ukończeniu zawodów zawodnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.triathlonsierakow.pl
  Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym czasem i dystansem.
 • Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu, na dystansie niemniejszym od regulaminowego dystansu.
 • Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania zawodów apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na konieczność samodzielnego pokonania wskazanego dystansu.
 • Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020
 1. KLASYFIKACJE

Kategorie wiekowe K/M: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80+ (klasyfikacja wiekowa nie podlega nagradzaniu)

 1. NAGRODY

Kategorie generalne kobiet i mężczyzn– drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1  do 3.

Nagrody zawodnicy otrzymają korespondencyjnie, na wskazany adres w systemie rejestracji.

Każda osoba, która ukończy zawody zgodnie z regulaminem i prześle wyniki, otrzymuje pamiątkowy medal, który to zostanie wysłany pod wskazany adres w systemie rejestracji w terminie od 30.06.2020 r.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.05.2020 r. będą miały ukończone 18 lat i znajdują się na liście startowej z przeniesionych zawodów na rok 2021. Akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour.

7. WYNIKI

Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie www.triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagró Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodó
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

       9. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom wirtualnych zawodów informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej zawodó
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin- Wirtualny triathlon JBL Triathlon Sieraków na dystansie 28,25

 1. CEL

Promocja Miasta i Gminy Sieraków

Popularyzacja triathlonu

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Miasto i Gmina Sieraków
 1. Zasady rozgrywania zawodów
 • Zawodnik wskazany dystans pokonuje w osobnych turach w dowolnej kolejności oraz dowolnych odstępach czasu w dniach 29-31 maja 2020
 • Zawodnik może odbyć trasy w dowolnym terenie przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego
 • I część zawodów: pływanie 475 m
 • II część zawodów: rower 22 km
 • III część zawodów: bieg  5,275km
 • Początek i koniec danej części zawodów musi znajdować się w odległości nie większej niż 1km od siebie, a różnica w wysokości nad poziomem morza pomiędzy nimi nie może wynosić więcej niż 50m. Poszczególne części można odbywać w odległych od siebie miejscach.
 • Zawodnik winien pokonać dystans niemniejszy niż w niniejszym regulaminie.
  W przypadku zarejestrowania wyższego dystansu, brany jest czas z pokonania tego dystansu, dlatego zalecamy pokonać dystans jak najbliższy regulaminowemu. W przypadku pokonania dystansu mniejszego od regulaminowy, wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji
 • Zawodnik swoje zawody może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego pokonany dystans i czas.
 • Po ukończeniu zawodów zawodnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie www.triathlonsierakow.pl
  Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym czasem i dystansem.
 • Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
 • Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu, na dystansie niemniejszym od regulaminowego dystansu.
 • Ze względu na specyficzne warunki i zasady rozgrywania zawodów apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na konieczność samodzielnego pokonania wskazanego dystansu.
 • Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020
 1.  KLASYFIKACJE

Kategorie wiekowe K/M: 14-15; 16-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80+ (klasyfikacja wiekowa nie podlega nagradzaniu)

 1. NAGRODY

Kategorie generalne kobiet i mężczyzn– drobne nagrody rzeczowe za miejsca 1  do 3.

Nagrody zawodnicy otrzymają korespondencyjnie, na wskazany adres w systemie rejestracji.

Każda osoba, która ukończy zawody zgodnie z regulaminem i prześle wyniki, otrzymuje pamiątkowy medal, który to zostanie wysłany pod wskazany adres w systemie rejestracji w terminie od 30.06.2020 r.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 29.05.2020 r. będą miały ukończone 14 lat i znajdują się na liście startowej z przeniesionych zawodów na rok 2021. Akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków oraz imprez cyklu Ciech Tri Tour.
 2. WYNIKI

Organizator dokona weryfikacji i publikacji wyników na stronie www.triathlonsierakow.pl w terminie do 7 czerwca 2020

 

     8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagró Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodó
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

     9. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 2. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom wirtualnych zawodów informacji dotyczących zawodów oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej zawodó
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.