Wettbewerbsregeln

    1. CEL
     • Promocja Gminy Sieraków
     • Popularyzacja triathlonu
     • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
    1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
     • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji:     ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
     • Gmina Sieraków
     • Polski Związek Triathlonu
    1. III.TERMIN, DYSTANS, TRASA
     • Zawody odbędą się w dniu 25.05.2024, start zawodów: godz. 9:00, rolling start
     • Miejsce startu znajduje się na plaży nad Jeziorem Jaroszewskim – start z brzegu
     • Meta zlokalizowana jest na płycie stadionu lekkoatletycznego TKKF w Sierakowie

    I część zawodów:

     • pływanie 475 m (Jezioro Jaroszewskie), 1 pętla, 
     • spodziewana temperatura wody 16°C, 
     • limit czasu ukończenia pływania – 30 min

    II część zawodów: 

     • rower 22,5 km (1 pętla x 22,5 km, na trasie: Ośrodek TKKF ul. Poznańska, Sieraków, Góra, Kurnatowice, Kwilcz i Grobia) trasa średnio pofałdowana.
     • Pomiar trasy – GPS. 
     • KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. 
     • Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! 
     • Dozwolone są wszystkie typy rowerów. 
     • Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1,5h

    III część zawodów:

     • bieg  5,275km (1 pętla). 
     • Nawierzchnia: ścieżki leśne oraz tartan. 
     • Pomiar trasy GPS. 
     • Limit czasu ukończenia zawodów – 2h

     

    1. IV.OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA
    Termin wpłaty Cena
    24.11.2023 250
    31.12.2023 315
    28.02.2024 360
    30.04.2024 395

    Opłata zawiera:

     • chip pomiaru czasu
     • profesjonalny pomiar czasu odbywania każdej z dyscyplin składowych oraz stref zmian
     • wodoodporny numer startowy do umieszczenia na pasku/gumce
     • naklejki z numerem startowym na rower, kask oraz naklejka pamiątkowa
     • bidon z logo imprezy
     • pamiątkowy medal na mecie
     • profesjonalne zabezpieczenie medyczne
     • zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych wraz ze sprzętem pływającym
     • nadzór nad zawodami licencjonowanych sędziów PZTri
    1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
     Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest         z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
    1. Dla uczestników zawodów (rozumianych jako osoby startujące, które rozpoczną zawody od etapu pływackiego), przewidziany jest longsleeve finishera z logo imprezy. Upominek przysługuje wyłącznie pierwszym 1000 uczestnikom, którzy zarejestrowali się na wydarzenie oraz dokonali opłaty za swój pakiet startowy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Osoby, które nie przystąpiły do zawodów, nie mają prawa do otrzymania tego upominku, a także nie ma możliwości jego odbioru przez osoby trzecie. Dla tych uczestników, którzy nie dokonali rejestracji w pierwszym progu cenowym, longsleeve będzie dostępny do zakupu do końca marca w panelu rejestracyjnym imprezy w cenie 150 zł.
    1. Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji
     • Nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty jeżeli zawodnik nie wykupił ubezpieczenia od rezygnacji, ani przeniesienia na kolejny rok.
     • Istnieje możliwość uiszczenia opłaty od rezygnacji z udziału w imprezie w cenie 30% uiszczanej opłaty za pakiet zawodnika. Opłatę od kosztów rezygnacji można uiścić tylko        i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.
     • Zgłoszenia rezygnacji przesyłać prosimy pod adres zapisy@tritour.com.pl w terminie do 30 dni przed datą startu.
     • Po dokonanym zgłoszeniu zwrot pełnej dokonanej opłaty za pakiet zawodnika, pomniejszony o ubezpieczenie od rezygnacji dokonywany jest na konto, z którego dokonana została płatność w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Dokładamy jednak wszelkich starań by dokonany został w terminie wcześniejszym
     • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny rok.
     • Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej.
     • Nieodebrany pakiet startowy w czasie godzin pracy biura zawodów przepada
     • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł oraz dopłacie różnicy w opłatach startowych, do obecnego progu opłat ( z dnia zmiany danych )
     • Nieodebrane pakiety startowe nie są wysyłane ani w trakcie imprezy, ani w późniejszym terminie, przepadają
    1. KLASYFIKACJE
     • Kategorie wiekowe K/M: 14-17, 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-59; 60-69, 70+
    1. VI. NAGRODY
     • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 14-17; 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-59; 60-69; 70+ statuetki za miejsca 1-3
     • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
     • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
    1. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
     • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.05.2024 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli oraz osoby urodzone w latach 2007-2010, które stawią się w biurze zawodów z rodzicem lub prawnym opiekunem, który podpisze oświadczenie o starcie z Jego woli i na Jego odpowiedzialność   i dokonają opłaty startowej.
     • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu               i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków.
     • Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu – jednorazową bądź roczną.
     • Każdy z zawodników zobowiązany śledzić profil zawodów na fb – tam będą pojawiały się najważniejsze informacje dotyczące zawodów.

     

    Środki niedozwolone, doping:

     1. Stosowanie dopingu jest zabronione.
     1. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową
     1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)
    1. VIII. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
     • Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty za pakiet zawodnika możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
     • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
     • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
     • Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób
     • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2024, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej
    1. IX.WYNIKI
     1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonsierakow.pl
    1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
     1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
     1. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu                 i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
     2. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację                       z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
     1. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia                  i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym           w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji,      a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
     1. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
     1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie                        z Regulaminem zawodów.
     1. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,         c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,     f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
     1. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
     1. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
     1. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
     1. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .
    1. UWAGI KOŃCOWE
     1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, epidemię, pandemię, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.                  W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
     1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
     1. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
     1. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
     1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami.
     1. 8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
     1. Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
     1. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
     1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
     1. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, oraz niniejszego regulaminu.
     1. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
     1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
     1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
     1. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
     1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń                 i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę                 i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
     1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
     1. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
     1. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
     1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
     1. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
     1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
     1. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja.
     1. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
     1. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie.
     1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
     1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.
 1. CEL
  • Promocja Gminy Sieraków
  • Popularyzacja triathlonu
  • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
 1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
  • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji:     ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
  • Gmina Sieraków
  • Polski Związek Triathlonu
 1. III.TERMIN, DYSTANS, TRASA
  • Zawody odbędą się w dniu 26.05.2024, start zawodów: godz. 11:00, rolling start
  • Miejsce startu znajduje się na plaży nad Jeziorem Jaroszewskim – start z brzegu
  • Meta zlokalizowana jest na płycie stadionu lekkoatletycznego TKKF w Sierakowie

I część zawodów:

  • pływanie 950 m (Jezioro Jaroszewskie), 1 pętla, 
  • spodziewana temperatura wody 16°C, 
  • limit czasu ukończenia pływania – 60 min

II część zawodów: 

  • rower 45 km (2 pętla x 22,5 km, na trasie: Ośrodek TKKF ul. Poznańska, Sieraków, Góra, Kurnatowice, Kwilcz i Grobia) trasa średnio pofałdowana.
   Pomiar trasy – GPS. 
  • KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. 
  • Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! 
  • Dozwolone są wszystkie typy rowerów. 
  • Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h

III część zawodów:

  • bieg  10,55 km (2 pętle). 
  • Nawierzchnia: ścieżki leśne oraz tartan. 
  • Pomiar trasy GPS. 
  • Limit czasu ukończenia zawodów – 5h

 

 1. IV.OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA
Termin wpłaty Cena
24.11.2023 330
31.12.2023 405
28.02.2024 440
30.04.2024 480

Opłata zawiera:

  • chip pomiaru czasu
  • profesjonalny pomiar czasu odbywania każdej z dyscyplin składowych oraz stref zmian
  • wodoodporny numer startowy do umieszczenia na pasku/gumce
  • naklejki z numerem startowym na rower, kask oraz naklejka pamiątkowa
  • bidon z logo imprezy
  • pamiątkowy medal na mecie
  • profesjonalne zabezpieczenie medyczne
  • zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych wraz ze sprzętem pływającym
  • nadzór nad zawodami licencjonowanych sędziów PZTri
 1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
  Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest         z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
 1. Dla uczestników zawodów (rozumianych jako osoby startujące, które rozpoczną zawody od etapu pływackiego), przewidziany jest longsleeve finishera z logo imprezy. Upominek przysługuje wyłącznie pierwszym 1000 uczestnikom, którzy zarejestrowali się na wydarzenie oraz dokonali opłaty za swój pakiet startowy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Osoby, które nie przystąpiły do zawodów, nie mają prawa do otrzymania tego upominku, a także nie ma możliwości jego odbioru przez osoby trzecie. Dla tych uczestników, którzy nie dokonali rejestracji w pierwszym progu cenowym, longsleeve będzie dostępny do zakupu do końca marca w panelu rejestracyjnym imprezy w cenie 150 zł.
 1. Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji
  • Nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty jeżeli zawodnik nie wykupił ubezpieczenia od rezygnacji, ani przeniesienia na kolejny rok.
  • Istnieje możliwość uiszczenia opłaty od rezygnacji z udziału w imprezie w cenie 30% uiszczanej opłaty za pakiet zawodnika. Opłatę od kosztów rezygnacji można uiścić tylko        i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.
  • Zgłoszenia rezygnacji przesyłać prosimy pod adres zapisy@tritour.com.pl w terminie do 30 dni przed datą startu.
  • Po dokonanym zgłoszeniu zwrot pełnej dokonanej opłaty za pakiet zawodnika, pomniejszony o ubezpieczenie od rezygnacji dokonywany jest na konto, z którego dokonana została płatność w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Dokładamy jednak wszelkich starań by dokonany został w terminie wcześniejszym
  • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny rok.
  • Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej.
  • Nieodebrany pakiet startowy w czasie godzin pracy biura zawodów przepada
  • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł oraz dopłacie różnicy w opłatach startowych, do obecnego progu opłat ( z dnia zmiany danych )
  • Nieodebrane pakiety startowe nie są wysyłane ani w trakcie imprezy, ani w późniejszym terminie, przepadają
 1. KLASYFIKACJE
 • PRO Mężczyzn
 • PRO Kobiet
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-59; 60-69; 70+
 1. VI. NAGRODY
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-59; 60-69; 70+ – statuetki za miejsca 1-3 ( w kategoriach wiekowych nie przewiduje się nagród finansowych)
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

NAGRODY PRO**

Kategoria PRO – Nagrody finansowe dla pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny [PLN]:

MIEJSCE MĘŻCZYZN KOBIET
1 1500 1500
2 1000 1000
3 500 500

Zawodnicy rywalizujący w kategorii PRO nie biorą udziału w rywalizacji kategorii wiekowych.

Osoby chcące rywalizować w kategorii PRO prosimy o wybór odpowiedniej klasyfikacji podczas rejestracji na imprezę. (weryfikację licencji pro przeprowadzi organizator).

 

Jakie są zasady przyznawania licencji PRO?

 

 1. Licencja PRO wydawana jest zawodnikom z kategorii młodzieżowiec lub senior uprawnionym do posiadania licencji SSM/PRO.
 2. Licencja PRO przyznawana jest również zawodnikom rywalizującym w kategorii Age-Group na podstawie wyników sportowych, uzyskanych w trakcie bieżącego lub poprzedniego sezonu, zgodnie z poniższymi kryteriami:

– na dystansie średnim (1,9-90-21,1) mężczyznom, którzy uzyskali czas poniżej 4 godzin 15 minut oraz kobietom, które uzyskały czas poniżej 4 godzin 45 minut,

– na dystansie długim (3,8-180-42,2) mężczyznom, którzy uzyskali czas poniżej 9 godzin oraz kobietom, które uzyskały czas poniżej 10 godzin.

 1. Licencja PRO może zostać również przyznana przez PZTri na wniosek zainteresowanej osoby na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika.
 2. Zawodnik posiadający licencję SSM/PRO w tym Junior Młodszy, Junior, U23, Elita/Pro/Senior, zobowiązany jest do udziału w rywalizacji sportowej w kategorii PRO lub w swojej kategorii wiekowej zgodnej z klasyfikacjami SSM. W przypadku braku organizacji rywalizacji w kategorii PRO lub w poszczególnych kategoriach SSM, zawodnik może rywalizować       w kategorii Age Group.
 3. Licencja PRO przyznawana jest na bieżący rok kalendarzowy (do 31 grudnia danego roku).
 4. Nie ma możliwości rezygnacji z licencji PRO w trakcie roku kalendarzowego.
 5. Zawodnik, który w danym sezonie posiada licencję Age-Group i w trakcie sezonu zdecydował się na zmianę na kategorię PRO, zobowiązany jest do zdania licencji Age-Group.

Zobacz także:

 

http://triathlon.pl/download/Statut-i-Regulaminy/Regulamin.pdf

 

Nagrody finansowe podane w Polskich złotych (PLN). Nagrody pieniężne są zwolnione z podatku do kwoty 700zł, powyżej tej kwoty zostanie potrącony należny podatek 10%.

Zawodnicy nagrodzeni nagrodami pieniężnymi w klasyfikacji PRO nagrody otrzymają w formie przelewu bankowego do końca października 2023 na wskazane konto bankowe. W tym celu zawodnicy proszeni są o zgłoszenie się z otrzymanym voucherem do biura zawodów w celu wypełnienia stosownej dokumentacji.

Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

**organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości nagród w kategorii pro, jeżeli ilość uczestników startujących w kategorii pro będzie niewystarczająca, uczestnicy w takim przypadku zostaną poinformowani mailowo o zmianach najpóźniej na dwa dni przed startem.

 1. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
  • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.05.2024 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli
  • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu               i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków.
  • Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu – jednorazową bądź roczną.
  • Każdy z zawodników zobowiązany śledzić profil zawodów na fb – tam będą pojawiały się najważniejsze informacje dotyczące zawodów.

 

Środki niedozwolone, doping:

  1. Stosowanie dopingu jest zabronione.
  1. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową
  1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)
 1. VIII. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
  • Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty za pakiet zawodnika możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
  • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
  • Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2024, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej
 1. IX.WYNIKI
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonsierakow.pl
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
  1. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu                 i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  2. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację                       z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
  1. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia                  i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym           w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji,      a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
  1. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
  1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie                        z Regulaminem zawodów.
  1. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,         c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,     f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
  1. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
  1. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  1. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  1. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .
 1. UWAGI KOŃCOWE
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, epidemię, pandemię, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.                  W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
  1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
  1. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
  1. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
  1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami.
  1. 8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
  1. Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
  1. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
  1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
  1. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, oraz niniejszego regulaminu.
  1. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
  1. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
  1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń                 i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę                 i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
  1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
  1. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
  1. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
  1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
  1. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
  1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
  1. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja.
  1. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
  1. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie.
  1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
  1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.
  1. CEL
   • Promocja Gminy Sieraków
   • Popularyzacja triathlonu
   • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
  1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
   • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji:     ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
   • Gmina Sieraków
   • Polski Związek Triathlonu
  1. III.TERMIN, DYSTANS, TRASA
   • Zawody odbędą się w dniu 25.05.2024, start zawodów: godz. 10:30, rolling start
   • Miejsce startu znajduje się na plaży nad Jeziorem Jaroszewskim – start z brzegu
   • Meta zlokalizowana jest na płycie stadionu lekkoatletycznego TKKF w Sierakowie

  I część zawodów:

   • pływanie 1900 m (Jezioro Jaroszewskie), 1 pętla, 
   • spodziewana temperatura wody 16°C, 
   • limit czasu ukończenia pływania – 75 min

  II część zawodów: 

   • rower 90 km (4 pętla x 22,5 km, na trasie: Ośrodek TKKF ul. Poznańska, Sieraków, Góra, Kurnatowice, Kwilcz i Grobia) trasa średnio pofałdowana.
    Pomiar trasy – GPS. 
   • KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. 
   • Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! 
   • Dozwolone są wszystkie typy rowerów. 
   • Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 4,5h

  III część zawodów:

   • bieg  21,097 km (4 pętle). 
   • Nawierzchnia: ścieżki leśne oraz tartan. 
   • Pomiar trasy GPS. 
   • Limit czasu ukończenia zawodów – 7h

   

  1. IV.OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA
  Termin wpłaty Cena
  24.11.2023 390
  31.12.2023 460
  28.02.2024 490
  30.04.2024 570

  Opłata zawiera:

   • chip pomiaru czasu
   • profesjonalny pomiar czasu odbywania każdej z dyscyplin składowych oraz stref zmian
   • wodoodporny numer startowy do umieszczenia na pasku/gumce
   • naklejki z numerem startowym na rower, kask oraz naklejka pamiątkowa
   • bidon z logo imprezy
   • pamiątkowy medal na mecie
   • profesjonalne zabezpieczenie medyczne
   • zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych wraz ze sprzętem pływającym
   • nadzór nad zawodami licencjonowanych sędziów PZTri
  1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
   Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest         z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
  1. Dla uczestników zawodów (rozumianych jako osoby startujące, które rozpoczną zawody od etapu pływackiego), przewidziany jest longsleeve finishera z logo imprezy. Upominek przysługuje wyłącznie pierwszym 1000 uczestnikom, którzy zarejestrowali się na wydarzenie oraz dokonali opłaty za swój pakiet startowy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Osoby, które nie przystąpiły do zawodów, nie mają prawa do otrzymania tego upominku, a także nie ma możliwości jego odbioru przez osoby trzecie. Dla tych uczestników, którzy nie dokonali rejestracji w pierwszym progu cenowym, longsleeve będzie dostępny do zakupu do końca marca w panelu rejestracyjnym imprezy w cenie 150 zł.
  1. Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji
   • Nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty jeżeli zawodnik nie wykupił ubezpieczenia od rezygnacji, ani przeniesienia na kolejny rok.
   • Istnieje możliwość uiszczenia opłaty od rezygnacji z udziału w imprezie w cenie 30% uiszczanej opłaty za pakiet zawodnika. Opłatę od kosztów rezygnacji można uiścić tylko        i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.
   • Zgłoszenia rezygnacji przesyłać prosimy pod adres zapisy@tritour.com.pl w terminie do 30 dni przed datą startu.
   • Po dokonanym zgłoszeniu zwrot pełnej dokonanej opłaty za pakiet zawodnika, pomniejszony o ubezpieczenie od rezygnacji dokonywany jest na konto, z którego dokonana została płatność w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Dokładamy jednak wszelkich starań by dokonany został w terminie wcześniejszym
   • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny rok.
   • Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej.
   • Nieodebrany pakiet startowy w czasie godzin pracy biura zawodów przepada
   • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł oraz dopłacie różnicy w opłatach startowych, do obecnego progu opłat ( z dnia zmiany danych )
   • Nieodebrane pakiety startowe nie są wysyłane ani w trakcie imprezy, ani w późniejszym terminie, przepadają
  1. KLASYFIKACJE
  • PRO Mężczyzn
  • PRO Kobiet
  • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-59; 60-69; 70+
  1. VI. NAGRODY
   • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-59; 60-69; 70+ – statuetki za miejsca 1-3 ( w kategoriach wiekowych nie przewiduje się nagród finansowych)
   • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.

  NAGRODY PRO**

  Kategoria PRO – Nagrody finansowe dla pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny [PLN]:

  MIEJSCE MĘŻCZYZN KOBIET
  1 6000 6000
  2 5000 5000
  3 4000 4000
  4 3000 3000
  5 2000 2000
  6 1000 1000

  Zawodnicy rywalizujący w kategorii PRO nie biorą udziału w rywalizacji kategorii wiekowych.

  Osoby chcące rywalizować w kategorii PRO prosimy o wybór odpowiedniej klasyfikacji podczas rejestracji na imprezę. (weryfikację licencji pro przeprowadzi organizator).

   

  Jakie są zasady przyznawania licencji PRO?

   

  1. Licencja PRO wydawana jest zawodnikom z kategorii młodzieżowiec lub senior uprawnionym do posiadania licencji SSM/PRO.
  2. Licencja PRO przyznawana jest również zawodnikom rywalizującym w kategorii Age-Group na podstawie wyników sportowych, uzyskanych w trakcie bieżącego lub poprzedniego sezonu, zgodnie z poniższymi kryteriami:

  – na dystansie średnim (1,9-90-21,1) mężczyznom, którzy uzyskali czas poniżej 4 godzin 15 minut oraz kobietom, które uzyskały czas poniżej 4 godzin 45 minut,

  – na dystansie długim (3,8-180-42,2) mężczyznom, którzy uzyskali czas poniżej 9 godzin oraz kobietom, które uzyskały czas poniżej 10 godzin.

  1. Licencja PRO może zostać również przyznana przez PZTri na wniosek zainteresowanej osoby na podstawie oceny poziomu sportowego zawodnika.
  2. Zawodnik posiadający licencję SSM/PRO w tym Junior Młodszy, Junior, U23, Elita/Pro/Senior, zobowiązany jest do udziału w rywalizacji sportowej w kategorii PRO lub w swojej kategorii wiekowej zgodnej z klasyfikacjami SSM. W przypadku braku organizacji rywalizacji w kategorii PRO lub w poszczególnych kategoriach SSM, zawodnik może rywalizować        w kategorii Age Group.
  3. Licencja PRO przyznawana jest na bieżący rok kalendarzowy (do 31 grudnia danego roku).
  4. Nie ma możliwości rezygnacji z licencji PRO w trakcie roku kalendarzowego.
  5. Zawodnik, który w danym sezonie posiada licencję Age-Group i w trakcie sezonu zdecydował się na zmianę na kategorię PRO, zobowiązany jest do zdania licencji Age-Group.

  Zobacz także:

   

  http://triathlon.pl/download/Statut-i-Regulaminy/Regulamin.pdf

   

  Nagrody finansowe podane w Polskich złotych (PLN). Nagrody pieniężne są zwolnione z podatku do kwoty 700zł, powyżej tej kwoty zostanie potrącony należny podatek 10%.

  Zawodnicy nagrodzeni nagrodami pieniężnymi w klasyfikacji PRO nagrody otrzymają w formie przelewu bankowego do końca października 2023 na wskazane konto bankowe. W tym celu zawodnicy proszeni są o zgłoszenie się z otrzymanym voucherem do biura zawodów w celu wypełnienia stosownej dokumentacji.

  Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

  **organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości nagród w kategorii pro, jeżeli ilość uczestników startujących w kategorii pro będzie niewystarczająca, uczestnicy w takim przypadku zostaną poinformowani mailowo o zmianach najpóźniej na dwa dni przed startem.

  1. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
   • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.05.2024 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli
   • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu               i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków.
   • Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu – jednorazową bądź roczną.
   • Każdy z zawodników zobowiązany śledzić profil zawodów na fb – tam będą pojawiały się najważniejsze informacje dotyczące zawodów.

   

  Środki niedozwolone, doping:

   1. Stosowanie dopingu jest zabronione.
   1. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową
   1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)
  1. VIII. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
   • Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty za pakiet zawodnika możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
   • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
   • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
   • Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób
   • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2024, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej
  1. IX.WYNIKI
   1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonsierakow.pl
  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
   1. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu                 i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
   2. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację                       z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
   1. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia                  i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym           w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji,      a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
   1. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
   1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie                        z Regulaminem zawodów.
   1. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,         c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,     f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
   1. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
   1. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
   1. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   1. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .
  1. UWAGI KOŃCOWE
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, epidemię, pandemię, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.                  W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
   1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
   1. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
   1. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
   1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami.
   1. 8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
   1. Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
   1. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
   1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
   1. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, oraz niniejszego regulaminu.
   1. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
   1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
   1. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
   1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń                 i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę                 i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
   1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
   1. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
   1. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
   1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
   1. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
   1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
   1. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja.
   1. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
   1. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie.
   1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
   1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.
  1. CEL
   • Promocja Gminy Sieraków
   • Popularyzacja triathlonu
   • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży
  1. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
   • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji:     ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
   • Gmina Sieraków
   • Polski Związek Triathlonu
  1. III.TERMIN, DYSTANS, TRASA
   • Zawody odbędą się w dniu 26.05.2024, start zawodów: godz. 11:00, rolling start
   • Miejsce startu znajduje się na plaży nad Jeziorem Jaroszewskim – start z brzegu
   • Meta zlokalizowana jest na płycie stadionu lekkoatletycznego TKKF w Sierakowie

  I część zawodów:

   • pływanie 950 m (Jezioro Jaroszewskie), 1 pętla, 
   • spodziewana temperatura wody 16°C, 
   • limit czasu ukończenia pływania – 60 min

  II część zawodów: 

   • rower 45 km (2 pętla x 22,5 km, na trasie: Ośrodek TKKF ul. Poznańska, Sieraków, Góra, Kurnatowice, Kwilcz i Grobia) trasa średnio pofałdowana.
    Pomiar trasy – GPS. 
   • KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. 
   • Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! 
   • Dozwolone są wszystkie typy rowerów. 
   • Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h

  III część zawodów:

   • bieg  10,55 km (2 pętle). 
   • Nawierzchnia: ścieżki leśne oraz tartan. 
   • Pomiar trasy GPS. 
   • Limit czasu ukończenia zawodów – 5h
  • Każdy z etapów wykonywany jest przez inną osobę 
  • Start do kolejnego etapu odbywa się po przekazaniu opaski z chipem kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian
  1. IV.OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA

  Wysokość opłaty dotyczy całej sztafety składającej się z trzech osób

  Termin wpłaty Cena
  24.11.2023 440
  31.12.2023 530
  28.02.2024 600
  30.04.2024 670

  Opłata zawiera:

   • chip pomiaru czasu
   • profesjonalny pomiar czasu odbywania każdej z dyscyplin składowych oraz stref zmian
   • wodoodporny numer startowy do umieszczenia na pasku/gumce
   • naklejki z numerem startowym na rower, kask oraz naklejka pamiątkowa
   • bidon z logo imprezy
   • pamiątkowy medal na mecie
   • profesjonalne zabezpieczenie medyczne
   • zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych wraz ze sprzętem pływającym
   • nadzór nad zawodami licencjonowanych sędziów PZTri
  1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
   Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest         z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
  1. Dla uczestników zawodów (rozumianych jako osoby startujące, które rozpoczną zawody od etapu pływackiego), przewidziany jest longsleeve finishera z logo imprezy. Upominek przysługuje wyłącznie pierwszym 1000 uczestnikom, którzy zarejestrowali się na wydarzenie oraz dokonali opłaty za swój pakiet startowy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Osoby, które nie przystąpiły do zawodów, nie mają prawa do otrzymania tego upominku, a także nie ma możliwości jego odbioru przez osoby trzecie. Dla tych uczestników, którzy nie dokonali rejestracji w pierwszym progu cenowym, longsleeve będzie dostępny do zakupu do końca marca w panelu rejestracyjnym imprezy w cenie 150 zł.
  1. Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji
   • Nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty jeżeli zawodnik nie wykupił ubezpieczenia od rezygnacji, ani przeniesienia na kolejny rok.
   • Istnieje możliwość uiszczenia opłaty od rezygnacji z udziału w imprezie w cenie 30% uiszczanej opłaty za pakiet zawodnika. Opłatę od kosztów rezygnacji można uiścić tylko        i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.
   • Zgłoszenia rezygnacji przesyłać prosimy pod adres zapisy@tritour.com.pl w terminie do 30 dni przed datą startu.
   • Po dokonanym zgłoszeniu zwrot pełnej dokonanej opłaty za pakiet zawodnika, pomniejszony o ubezpieczenie od rezygnacji dokonywany jest na konto, z którego dokonana została płatność w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Dokładamy jednak wszelkich starań by dokonany został w terminie wcześniejszym
   • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny rok.
   • Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej.
   • Nieodebrany pakiet startowy w czasie godzin pracy biura zawodów przepada
   • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł oraz dopłacie różnicy w opłatach startowych, do obecnego progu opłat ( z dnia zmiany danych )
   • Nieodebrane pakiety startowe nie są wysyłane ani w trakcie imprezy, ani w późniejszym terminie, przepadają
  1. KLASYFIKACJE
  • Klasyfikacja sztafet męskich
  • Klasyfikacja sztafet żeńskich
  • Klasyfikacja sztafet mieszanych
  1. VI. NAGRODY
  • Drużyny którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki dla każdego z członków sztafety
  • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
  • Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
  1. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
   • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.05.2024 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli
   • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu               i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków.
   • Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu – jednorazową bądź roczną.
   • Każdy z zawodników zobowiązany śledzić profil zawodów na fb – tam będą pojawiały się najważniejsze informacje dotyczące zawodów.

   

  Środki niedozwolone, doping:

   1. Stosowanie dopingu jest zabronione.
   1. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową
   1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)
  1. VIII. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
   • Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty za pakiet zawodnika możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
   • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
   • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
   • Obowiązuje limit liczby drużyn – 50 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)
   • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2024, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej
  1. IX.WYNIKI
   1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonsierakow.pl
  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
   1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
   1. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu                 i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
   2. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację                       z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
   1. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia                  i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym           w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji,      a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
   1. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
   1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie                        z Regulaminem zawodów.
   1. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,         c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,     f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
   1. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
   1. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
   1. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   1. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .
  1. UWAGI KOŃCOWE
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, epidemię, pandemię, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.                  W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
   1. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
   1. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
   1. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
   1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami.
   1. 8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
   1. Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
   1. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
   1. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
   1. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, oraz niniejszego regulaminu.
   1. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
   1. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
   1. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
   1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń                 i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę                 i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
   1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
   1. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
   1. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
   1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
   1. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
   1. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
   1. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja.
   1. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
   1. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie.
   1. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
   1. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.

I. CEL

 • Promocja Gminy Sieraków
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży

II. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 

 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji:     ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Gmina Sieraków
 • Polski Związek Triathlonu

III.TERMIN, DYSTANS, TRASA

 • Zawody odbędą się w dniu 25.05.2024, start zawodów: godz. 10:30, rolling start
 • Miejsce startu znajduje się na plaży nad Jeziorem Jaroszewskim – start z brzegu
 • Meta zlokalizowana jest na płycie stadionu lekkoatletycznego TKKF w Sierakowie

I część zawodów:

 • pływanie 1900 m (Jezioro Jaroszewskie), 1 pętla, 
 • spodziewana temperatura wody 16°C, 
 • limit czasu ukończenia pływania – 75 min

II część zawodów: 

 • rower 90 km (4 pętla x 22,5 km, na trasie: Ośrodek TKKF ul. Poznańska, Sieraków, Góra, Kurnatowice, Kwilcz i Grobia) trasa średnio pofałdowana.
  Pomiar trasy – GPS. 
 • KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. 
 • Zawody w konwencji bez draftingu – zabroniona jest jazda na rowerze w odległości mniejszej niż 10m za innym zawodnikiem! 
 • Dozwolone są wszystkie typy rowerów. 
 • Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 4,5h

III część zawodów:

 • bieg  21,097 km (4 pętle). 
 • Nawierzchnia: ścieżki leśne oraz tartan. 
 • Pomiar trasy GPS. 
 • Limit czasu ukończenia zawodów – 7h
 • Każdy z etapów wykonywany jest przez inną osobę 
 • Start do kolejnego etapu odbywa się po przekazaniu opaski z chipem kolejnemu zawodnikowi w strefie zmian

IV. OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA

Wysokość opłaty dotyczy całej sztafety składającej się z trzech osób

Termin wpłaty Cena
24.11.2023 500
31.12.2023 580
28.02.2024 615
30.04.2024 710

Opłata zawiera:

 • chip pomiaru czasu
 • profesjonalny pomiar czasu odbywania każdej z dyscyplin składowych oraz stref zmian
 • wodoodporny numer startowy do umieszczenia na pasku/gumce
 • naklejki z numerem startowym na rower, kask oraz naklejka pamiątkowa
 • bidon z logo imprezy
 • pamiątkowy medal na mecie
 • profesjonalne zabezpieczenie medyczne
 • zabezpieczenie etapu pływackiego przez ratowników wodnych wraz ze sprzętem pływającym
 • nadzór nad zawodami licencjonowanych sędziów PZTri
 1. Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
  Całość przebiegu płatności ustalana jest z operatorem płatności i umowa zawierana jest         z podmiotem wskazanym przez operatora płatności.
 2. Dla uczestników zawodów (rozumianych jako osoby startujące, które rozpoczną zawody od etapu pływackiego), przewidziany jest longsleeve finishera z logo imprezy. Upominek przysługuje wyłącznie pierwszym 1000 uczestnikom, którzy zarejestrowali się na wydarzenie oraz dokonali opłaty za swój pakiet startowy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie. Osoby, które nie przystąpiły do zawodów, nie mają prawa do otrzymania tego upominku, a także nie ma możliwości jego odbioru przez osoby trzecie. Dla tych uczestników, którzy nie dokonali rejestracji w pierwszym progu cenowym, longsleeve będzie dostępny do zakupu do końca marca w panelu rejestracyjnym imprezy w cenie 150 zł.
 3. Zwrot opłaty za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji
 • Nie ma możliwości zwrotu dokonanej opłaty jeżeli zawodnik nie wykupił ubezpieczenia od rezygnacji, ani przeniesienia na kolejny rok.
 • Istnieje możliwość uiszczenia opłaty od rezygnacji z udziału w imprezie w cenie 30% uiszczanej opłaty za pakiet zawodnika. Opłatę od kosztów rezygnacji można uiścić tylko        i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.
 • Zgłoszenia rezygnacji przesyłać prosimy pod adres zapisy@tritour.com.pl w terminie do 30 dni przed datą startu.
 • Po dokonanym zgłoszeniu zwrot pełnej dokonanej opłaty za pakiet zawodnika, pomniejszony o ubezpieczenie od rezygnacji dokonywany jest na konto, z którego dokonana została płatność w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Dokładamy jednak wszelkich starań by dokonany został w terminie wcześniejszym
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny rok.
 • Nie ma możliwości odbioru pełnego pakietu startowego przez inną osobę, niż osoba startująca i znajdująca się na liście startowej.
 • Nieodebrany pakiet startowy w czasie godzin pracy biura zawodów przepada
 • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł oraz dopłacie różnicy w opłatach startowych, do obecnego progu opłat ( z dnia zmiany danych )
 • Nieodebrane pakiety startowe nie są wysyłane ani w trakcie imprezy, ani w późniejszym terminie, przepadają

V. KLASYFIKACJE

 • Klasyfikacja sztafet męskich
 • Klasyfikacja sztafet żeńskich
 • Klasyfikacja sztafet mieszanych

VI. NAGRODY

 • Drużyny którzy zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki dla każdego z członków sztafety
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal
 • Odbiór statuetki może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.05.2024 r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o starcie w zawodach z własnej woli
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu               i akceptują go oraz wyrażają zgodę na nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie publikację ich wizerunku zawartą na zdjęciach lub filmach z zawodów oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków.
 • Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać ważną licencję Polskiego Związku Triathlonu – jednorazową bądź roczną.
 • Każdy z zawodników zobowiązany śledzić profil zawodów na fb – tam będą pojawiały się najważniejsze informacje dotyczące zawodów.

Środki niedozwolone, doping:

 1. Stosowanie dopingu jest zabronione.
 2. Zawodnicy u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową
 3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.)

VIII. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA

 • Po dokonaniu rejestracji udzielenie opłaty za pakiet zawodnika możliwe jest bezpośrednio po rejestracji lub po zalogowaniu do panelu rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu i hasła podanych podczas rejestracji poprzez system płatności elektronicznych tpay.com
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora
 • Obowiązuje limit liczby drużyn – 50 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2024, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit maksymalnej liczby uczestników na liście startowej

IX. WYNIKI

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonsierakow.pl

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu                 i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację                       z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia                  i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym           w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji,      a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie                        z Regulaminem zawodów.
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych,         c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,     f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, epidemię, pandemię, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.                  W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
 2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. Oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępów w odległości minimum 10 metrów pomiędzy jadącymi rowerzystami.
 6. 8. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 7. Udział w Pasta Party dla zawodników jest bezpłatny. Wstęp na odprawę techniczną oraz pasta party możliwy jest za okazaniem opaski zawodnika otrzymanej w biurze zawodów podczas weryfikacji.
 8. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 9. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Decyzje personelu medycznego, dotyczące kontynuowania bądź konieczności rezygnacji z zawodów są ostateczne, a zawodnik zobowiązany jest się do nich zastosować.
 10. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu, oraz niniejszego regulaminu.
 11. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 12. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100 zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione.
 14. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
 15. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń                 i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę                 i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 16. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
 17. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
 18. Na miejscu zawodów zabrania się wnoszenia lub spożywania jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, alkoholu czy substancji mogących zwiększyć wydolność zawodnika pod karą dyskwalifikacji.
 19. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.
 20. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.
 21. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach otwarcia biura, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 22. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja.
 23. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
 24. Koszt opłaty za pakiet zawodnika, dojazdu, noclegów oraz własnego wyżywienia każdy uczestnik zawodów pokrywa we własnym zakresie.
 25. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 26. W sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.

REGULAMIN PHO3NIX KIDS CUP SIERAKÓW 2024

 1. CEL:

– Promocja Gminy Sieraków
– Popularyzacja triathlonu
– Promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 1. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 • Gmina Sieraków
 1. TERMIN, DYSTANS, TRASA:

1. Duathlon i Bieg Sieraków KIDS odbędzie się w dniu 24.05.2024 w godzinach 14:30 – 17:30

2. Start i meta będzie znajdować się w Słonecznej Dolinie w Sierakowie

3. Program: Dokładna harmonogram zawodów będzie dostępny na 14 dni przed zawodami

4. Dystans i trasa:

 • PHO3NIX KIDS RUN zostanie rozegrany na dystansie 100m
 • PHO3NIX KIDS DUATHLON  zostanie rozegrany na dystansach:
  Kat. A: rower 1200m bieg 300m
  Kat. B: rower 2400m bieg 600m
  Kat. C: rower 3800m bieg 900m
 • Bieg zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie. 
 • Pomiar trasy GPS.
 • Wyścig rowerowy zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie. Pomiar trasy GPS
 1. OPŁATY STARTOWE
 • 69 zł – do 24.11.2023
 • 75 zł – od 25.11.2023 do 31.12.2023
 • 95 zł – od 1.01.2024 do 30.04.2024
 • 120 zł w biurze zawodów po 30.04.2024 *

*dotyczy przypadku, kiedy limit liczby zawodników nie zostanie osiągnięty 

– limit: 200 dzieci – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych

 1. ZWROT OPŁATY ZA PAKIET ZAWODNIKA W PRZYPADKU REZYGNACJI 
 • Istnieje możliwość uiszczenia opłaty od rezygnacji z udziału w imprezie w cenie 30% uiszczanej opłaty za pakiet zawodnika. Opłatę od kosztów rezygnacji można uiścić tylko i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.
 • Zwrot 100% opłaty rejestracyjnej dotyczy zwrotu wykupionego pakietu (opłaty rejestracyjnej) i nie obejmuje zwrotu opłat dodatkowych uiszczonych przez zawodnika (w tym opłaty rezygnacyjnej).
 • Zgłoszenia rezygnacji przesyłać prosimy pod adres zapisy@tritour.com.pl w terminie do 30 dni przed datą startu.
 • Zwrot pełnej dokonanej opłaty za pakiet zawodnika (bez poniesionych opłat dodatkowych) dokonywany jest na konto, z którego dokonana została płatność w ciągu 60 dni od dnia otrzymania  zgłoszenia .
 • W innych sytuacjach niż wskazana powyżej nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za pakiet zawodnika w przypadku rezygnacji z zawodów z jakichkolwiek przyczyn i w jakimkolwiek czasie.
 • Nie ma możliwości przepisania dokonanej opłaty na innego zawodnika
  Pakiet zawodnika odbiera rodzic lub prawny opiekun osoby startującej i znajdującej się na liście startowej po okazaniu dokumentu dziecka i swojego.
 • Pakiet startowy można odebrać tylko w godzinach pracy biura zawodów w piątek ( w określonych godzinach podanych w harmonogramie zawodów).
 • Nieodebrany pakiet w terminie – PRZEPADA.
 • Po rozpoczęciu zawodów nieodebrany pakiet startowy przepada.
 • Konto, na które należy dokonywać wpłat:
  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej osoba
  zgłaszająca dziecko otrzymuje indywidualny link do płatności za dziecko.
 • Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności
 • Zgłoszenie dziecka do startu dokonuje rodzic lub prawny opiekun uczestnika zawodów
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Nie ma możliwości przepisania dokonanej wpłaty na inną osobę.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Osobne klasyfikacje wiekowe z podziałem na chłopców i dziewczynki (rok urodzenia):
 1. Każdy rocznik zostanie dekorowany osobno:
 • Dekoracje duathlon C 2011-2012-2013 
 • Dekoracje duathlon B 2014-2015-2016 
 • Dekoracje duathlon A 2016-2017-2018 
 • Dekoracje bieg Kids 2019-2020-2021
 1. Pierwsza trójka chłopców i dziewczynek w każdym przedziale wiekowym otrzyma puchary lub statuetki.
 1. Każdy uczestnik imprezy po jego ukończeniu otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 1. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 1. Nagrody nie podlegają wymianie
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W imprezie udział może wziąć każde dziecko urodzone w latach 2011-2021
 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest podpisanie przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na wzięcie udziału dziecka w biegu oraz starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica.
 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej imprezy.
 1. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 1. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów dla dzieci i podpisując oświadczenie, oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej, w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 1. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów,
  decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania zawodów należy traktować jako ostateczne i
  niezmienne.
 1. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza
  zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy JBL Triathlon Sieraków
 1. Pakiet startowy obejmuje:
  – numer startowy do umieszczenia na pasku na bieg i rower
  – chip do pomiaru czasu
  – napoje i posiłek na mecie

 

 1. VIII. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
  www.triathlonsierakow.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście
  startowej. 
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie
  się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty
  wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. KS TRI TOUR – Klub Sportowy TRI TOUR z siedzibą w Poznaniu, ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań wpisany do ewidencji klubów sportowych przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ST 292, REGON: 302592538; NIP: 9721247020, adres do korespondencji: ul. Smardzewska 21/4, 60-161 Poznań
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych zawodników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO
  oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału
  w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a)
  RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla
  potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery zawodnika podane podczas rejestracji.
 4. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie
  taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika
  podany w karcie zawodów lub podczas rejestracji, a także na listach startowych oraz listach
  publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych).
 5. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 3 i ust.4 oraz wyrażenie zgody na ich
  przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich
  niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku zawodnika
  uniemożliwia start w zawodach.
 6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
  określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
  danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem
  zawodów.
 7. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
  usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na
  przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f)
  wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych
  przez Administratora.
 8. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 7 , może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
  naruszeń oraz określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora,
  lub na adres e-mail: dane@tritour.com.pl
 9. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego czy organizacji
  międzynarodowej.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane
  osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją .
 1. WYNIKI
 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, epidemię, pandemię, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w pkt. 2, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego.
 2. Kask rowerowy jest obowiązkowy. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników obowiązek posiadania założonego kasku rowerowego.
 3. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 4. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 5. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
 6. Organizator posiada ubezpieczenie OC. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 7. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 9. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 11. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 12. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń
  Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 15. Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
  szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora.
 16. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów.
 17. Wszelkie pytania dotyczące zawodów dla dzieci należy kierować na adres zapisy@tritour.com.pl
 18. Zamiar otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie w trakcie procesu rejestracji na imprezę poprzez odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym.